Актуално за COVID-19

Артроскопска травматология

  В клиниката се прила­гат всички съвременни лечебни и диагностични методи, познати във водещите европейски и све­товни клиники в областта на артроскопската хирургия.

  Ние сме специализирани в областта на артроскопските операции –хирургически интервен­ции от групата на миниинвазивната хирургия, при която се нанасят минимални оперативни травми при кратки срокове за възстановя­ване.

  Операциите се извършват през малки кожни отвори с въ­веждане на оптическа апаратура, чрез която на видеоекран хирургът наблюдава  оперираната става.

  В клиниката е обособено единственото за страната отделение по раменна хирургия, където се извършват ежедневно артроскопски и отворени оперативни интервенции покриващи целия спектър на раменната патология – остеосинтеза при счупвания, ендопропротезиране при дегенеративни заболявания, артроскопска реконструкция при раменна нестабилност и възстановяване на ротаторен мускулно-сухожилен маншон на рамото.

  Нашите лекари са специализирани в артроскопските интервенции при мекотъканни увреди на колянната става – скъсвания на кръстните и колатерални връзки, менискални увреди, както и в лечени­ето на хрущялните увреди.

  Разпола­гаме с най-модерната апаратура, благодарение на което тук могат да се извършват опера­ции, уникални за страната. Двете операционни зали са оборудвани със съв­ременна апаратура, осигурена е модерна леглова част и следоперативен кон­трол.

  Клиниката оказва мето­дична помощ на хирургични клини­ки от медицинските университе­ти в столицата и в страната, а професионалните качества на хирурзите ни намират изява в нацио­нални и международни конгреси, конференции и в научно-практически разработки.

  В Клиниката по артроскопска травматология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Доц. Владимир Русимов д.м. – ръководител на клиниката

  Лекари:

  • д-р Иван Георгиев
  • д-р Божко Ангелов
  • д-р Аврам Георгиев

  Контакти: тел.: 02/ 92 25 588