Диагностична дейност

  Наред всички с рутинни диагностични дейности, в клиниката се извършват и специфични изследвания като:

  • Компютъртомографска ангиография
  • Мозъчна навигация
  • Виртуална колоноскопия
  • Триизмерни реконструкции на зъбите и лицевия скелет
  • Компютъртомографска костна денситометрия
  • Магнитнорезонансна ангиография
  • Магнитнорезонансна мамография

  Клиниката разполага със система PACS /picture archiving and communication system/, даваща възможност за допълнителна обработка и архивиране на получените образи и електронен трансфер на данните посредством изградената оптична мрежа във ВМА.