Доцент Ивелин Такоров, дм

  Доцент Ивелин Такоров, д.м. е роден през 1978 г. През 2002 г. завършва Медицинския Университет в София, през 2013 г. придобива специалност „Обща хирургия”.

  Към специалните умения в професионалната му визитка фигурират всички области на коремната хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, интраоперативна ехография, високо обемна лапароскопска хирургия и чернодробна трансплантация.

  Доцент Такоров е сред пионерите на лапароскопската чернодробно-панкреатична хирургия в България.

  От 2003 г. е асистент, през 2014 г. е избран за главен асистент, а от 2017 г. е доцент към Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА – София. Има защитен дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „доктор по медицина“ на тема „Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином“ (2014).

  От септември 2018 година ръководи „сектор А“ на клиниката по коремна хирургия, а от януари 2019 година е ръководител на новосформираната Първа клиника по коремна хирургия във ВМА.

  През 2008 г. специализира трансплантология в Royal Victoria Hospital, McGill University – Монреал (Канада), a през 2010 г. и в трансплантологичния център в Есен (Германия). Провежда многобройни специализации в областта на жлъчно-чернодробната, панкреатичната, лапароскопската хирургия и онкологията във водещи клиники в Бордо (Франция), Атина (Гърция), Милано (Италия), Париж (Франция) и Букурещ (Румъния). Има сертификати по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, и по лапароскопска хирургия.

  Участва в международни клинични проучвания, касаещи лечението на чернодробните метастази от колоректален карцином, рака на панкреаса, профилактиката на тромбемболичните усложнения в следоперативния период и стимулацията на чревната перисталтика. Има богата учебно-научна дейност – над 300 научни публикации, 56 от тях в чуждестранни издания; 1 съавторство в монография и 2 съавторства в учебни помагала; над 100 цитации, 37 от които в чужбина; импакт фактор: 48,697.

  Преподавател е към Катедра „Хирургия“ и Катедра „Гасторентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология” – ВМА.

  От 2014 г. е републикански консултант по хирургия.

  Член е на трансплантационния екип на ВМА.

  Към момента е Секретар и член на управителния съвет на Българското дружество по трансплантология. Член на управителния съвет на Balkan chapter към международната асоциация по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (IHPBA). Членува в Българското хирургическо дружество (БХД), Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (БАХГО); Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO); Европейското дружество по хирургична онкология (ESSO); Световната асоциация на лапароскопските чернодробни хирурзи (ILLS) и на Международната асоциация по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (IHPBA).