Доц. д-р Любомир Митев, дм, началник

    Доц. д-р Любомир Митев е роден на 22 декември 1956 г. в София. Завършва Медицинския университет в столицата през 1982 г. През 1987 г. придобива специалност по клинична лаборатория. От 1999 г. има образователна и научна степен „доктор”, а от 2004 г. е доцент. 

    Започва кариерата си като началник на медицинската служба в школата за БТР и БРДМ в Русе (1983-1985 г.). По-късно е ординатор в клиничната лобаратория на ВВМИ (1985-1987 г.) и старши ординатор в отделението по вътрешни болести на Военна болница-Плевен (1987-1988 г.). В периода 1988-2004 г. е научен сътрудник II степен и началник на лаборатория по морфология към централната клиничналаборатория на ВВМИ (1988-1990 г.). Оглавява Отделението по цитогенетика към централната клинична лаборатория между 1990 и1994 г. и Клиниката по хематология и химиотерапия на ВМА (1994-1999 г.). През 1999-2000 г. е началник на отделението по цитогенетика и електронна микроскопия към сектора по патоморфология на ВМА, а от 2000 до 2004 г. - на Сектора по хематология, хемостаза и цитогенетика към Катедрата по клинична лаборатория, имунология и нуклеарна медицина на ВМА. Оглавява Катедрата по клинична лаборатория от 2004 г., като последователно ръководи Лабораторията по хематология, хемостаза и цитогенетика (2004-2008 г.) и Лабораторията по цитогенетика и имунология (2008-2014).

    Доц. Митев е основоположник на цитогенетичните и молекулярни изследвания на онкохематологичните заболявания във ВМА и цитогенетичния анализ на редица онкохематологични заболявания у нас (нехочкинови лимфоми, миеломна болест, атипична хронична миелоидна левкемия, истинска полицитемия, есенциална тромбоцитемия и др.). Описал е значителен брой нови или редки хромозомни нарушения при онкохематологичните заболявания, някои от които - за първи път в световната литература.

    Автор е на теоретични разработки за механизма на възникване на туморно асоциираните хромозомни аномалии и връзката им с развитието на човешкия главен мозък. Има над 100 научни съобщения и публикации, включително и в авторитетни международни списания. Участвал е в десетки национални и международни научни форуми. Удостоен е с награди за оригинални научни съобщения. Член е на националните дружества по клинична лаборатория, хематология и генетика.