Екип

  В клиниката работят 14 специалисти от област „Здравеопазване и спорт“, от следните направления:

   Професионално направление „Медицина и фармация“:

  • Лекари със специалност „Физикална медицина и рехабилитация“ с допълнителна  специализация по високоспециализирани медицински дейности
  • Старша медицинска сестра, с научна степен „доктор“

  ► Професионално направление „Обществено здраве“:

  • Кинезитерапевти, единият от които с научна степен „доктор“,
  • Медицински рехабилитатори-ерготерапевти
  • Рехабилитатори
  • Специалист по масаж (с увредено зрение)
  • Младши персонал