Екип

  В клиниката работят 12 специалисти от област „Здравеопазване и спорт“, от следните направления:

  ► Професионално направление „Медицина и фармация“:

  • Лекари със специалност „Физикална медицина и рехабилитация“ с допълнителна специализация по високоспециализирани медицински дейности;

  Професионално направление „Здравни грижи“:

  • Старши рехабилитатор

  ► Професионално направление „Обществено здраве“:

  • Кинезитерапевти
  • Медицински рехабилитатор-ерготерапевт
  • Рехабилитатори
  • Младши персонал

  Личният състав на клиниката притежава необходимата професионална подготовка, включително и по линия на следдипломна квалификация, за осигуряване на висококачествено медицинско обслужване.