Лечебна дейност

  Отделението по диализно лечение е оборудвано с модерна апаратура и в него се осъществяват: 

  • Конвенционално диализно лечение на пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност
  • Други методи на извънбъбречно очистване на кръвта - хемофилтрация, хемодиафилтрация, хемосорбция, апаратна перитонеална диализа, постоянна амбулаторна перитонеална диализа
  • Плазмообмен и имуносорбция на антитела при различни заболявания - мултиплен миелом, миастения гравис, системен лупус еритематозус, тромботична тромбоцитопенична пурпура, чернодробна недостатъчност, мултиплена склероза, болест на Гилен-Баре и други автоимунни заболявания
  • Екстракорпорално очистване на LPS фракции при грам-негативен сепсис, на цитокини, бактериални токсини, свободен хемоглобин, билирубин, миоглобин
  • Комбинации между различни методи на извънбъбречно очистване на кръвта