Диагностична дейност

  Катедрата "Клинична лаборатория и имунология" има богати диагностични възможности:

  • Пълна кръвна картина.
  • Пълен спектър от  биохимични анализи на протеини, липиди, електролити, както и редки показатели, като глюкозо-6-фосфат дехирогеназа, липаза, мед, цинк и други.
  • Пълен хемостазен профил. Определяне на  факторите и инхибиторите на плазмената коагулация и фибринолитичната система. Изследване  на морфологията и функционалните свойства на тромбоцитите. Провеждане на контрол на антикоагулантната и антиагрегантна терапия.
  • Биохимично и цитологично изследване на урина, ликвор, плеврални пунктати, асцитна течност, спермена течност и др.
  • Пълен имунологичен статус. Изследване на клетъчен и хуморален имунитет при алергични, автоимунни, инфекциозни и имунодефицитни състояния. Определяне на алергени и автоантитела. Фенотипизиране на периферна кръв и костен мозък при онкохематологични заболявания. Определяне на туморни маркери. 
  • Изследване на щитовидни, надбъбречни, панкреасни и репродуктивни хормони.
  • Изследване на витамини, растежни фактори, кардиомаркери, както и BNP и други.
  • Електрофореза на серум, ликвор и видове хемоглобини. Определяне на имуноглобулини, количество на парапротеин, тежки и леки имуноглобулинови вериги.  Имунофиксация на серум и урина.
  • Качествен и количествен молекурялен анализ на туморно асоцирани мутации и хромозомни преобразувания. Молекулярен анализ за доказване на наследствените тромбофилии. Провеждане на лабораторен мониторинг на прицелна терапия при онкохематологичните заболявания.
  • Провеждане на класически и молекулярен цитогенетичен анализ на периферна кръв, костен мозък, лимфни възел и материал от солидни тумори. ДНК сравнителна геномна хибридизация на периферна кръв, костен мозък и туморни клетки.

  Специалистите в трите лаборатории към катедрата разполагат със съвременна апаратура за диагностика:

  • Хематологични анализатори: Sysmex XN2000, Sysmex XP-300, BD Sedi 15, BD Sedi 40
  • Хемостазни анализатори и апаратура: STA-R Evolution, STA Compact Max (Stago), Агрегометър Lumiaggregometer 700 (Chronolog), Тромбеластограф TEG (Haemoscope).
  • Биохимични анализатори: Olympus  AU 680, Access 2, Консолидираща система за биохичичен и имунологичен анализ включваща AU 680, Power Link  и UniCel Dxl 800 (Beckmann-Coulter, A15 (Biosystems), SPAplus (Binding Site), капилярна електрофореза Minikap (Sebia); Глюкоанализатори Kabe 2,  Kabe 3 и Biosen, апарат за гликиран хемоглобин TASOHG8
  • Уринни анализатори: Уринен анализатор Dirui  с модул за клинична химия H800 и седимент Fus -100, Dirui H500
  • Имунологични анализатори: Флоуцитометър FACS II и Автоматизиран спектрофотометър Alegria (Orgentec), Имунофлуоресцентен микроскоп с камера BA310 ELITE TRINO (Motic), MININEPHplus (Binding Site).
  • Радиоимунологична апаратура: Автоматични гама броячи Gamma Master 1277 (LKB) и Wizard 2 (Perkin Elmer)
  • Молекулярно-биологична апаратура: Система за флуоресцентна „in situ” хибридизация с микроскоп  Nikon 80i, Real time PCR (Applied Biosystem), ДНК амплификатори Еppendorf и My Genie 32 (Bioneer), Хибридизатор за микрочипове (OGT), Екстрактор за ДНК и РНК iPrep (Invitrogen), Скенер за микрочипова диагностика  (Molecular Divises).

  В катедрата се извършва диагностика на:

  1. Пациенти, настанени в клиниките на ВМА-София
  2. Пациенти, насочени от Приемно-консултативното отделение ВМА-София
  3. Пациенти, насочени от Центъра за спешна помощ на ВМА-София
  4. Пациенти с направления по НЗОК за доболнична помощ и платени изследвания по Наредба №22
  5. Пациенти с направление по НЗОК за амбулаторнна процедира 27 (специфични изследвания при хематологични заболявания)
  6. Участници във военните контингени при задгранични мисии
  7. Изследвания за нуждите на Военнолекарската експертиза
  8. Лабораторни изследвания на контингенти от други лечебни заведения, скючили договор с ВМА-София