Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

Лечебният процес е изграден на основното предписание във физикалната медицина – индивидуалната рехабилитационна програма. Тя изцяло е от компетентността на ръководителя на рехабилитационния екип - лекарят специалист, след  оценка на състоянието на всеки болен. Провежда се на екипен принцип, с участието на рехабилитатори, медицински рехабилитатори-ерготерапевти, кинезитерапевти – както при леглото на болния (ранна болнична рехабилитация), така и в собствените отделения на клиниката и катедрата. 

Клиниката разполага с две отделения: „Болнична рехабилитация и възстановяване“ и „Кинезитерапия и непреформирани фактори“. Те са профилирани за осигуряване на комплексна рехабилитационна програма по методиките за приложение на преформирани и естествени физикални фактори.

!НА ВАШЕТО СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ!

Всеки физикален фактор, който клиниката и катедрата прилага за лечение и/или възстановяване, се изписва по назначение след преглед от лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Съгласно действащите правила за работа, той не може да бъде „закупен“ по самостоятелен избор от пациента по утвърдения ценоразпис за заплащане на медицинска помощ в МБАЛ-София.

Молим за Вашето разбиране – да се запознаете подробно с предоставената Ви на нашата страница информация, което ще улесни двустранния контакт и ще спести време за посвещаване на преките ни служебни задължения – Вашето лечение!