Лечебна дейност

    Диагностично-лечебната дейност, която се извършва в клиниката покрива целия спектър на коремната, жлъчно-чернодробно-панкреатичната, онкологичната, ендокринната, общата и спешната хирургия.

    При нас се лекуват както лица от специфичния контингент на ВМА (военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионирани военнослужещи и т.н.), така и здравноосигурени лица от цялата страна.

    Първа клиника по коремна хирургия участва с два самостоятелни екипа в осигуряване на спешната хирургична помощ на ВМА. Дейността й е тясно свързана и с осигуряване на войсковото и обществено здравеопазване в мирно и военно време. Хирурзите, работещи в клиниката вземат, участие и при хирургичното осигуряване на мисии в страната и чужбина (Афганистан, Босна, Мали, Централно Африканска Република и т.н.).

    Ръководството на клиниката постоянно следи изпълнението на диагностично-лечебния план, както и постоянната му оптимизация, чрез ежедневни общи сутрешна и следобедна визитации и обсъждане на пациентите, регулярно провеждане на клинични колегиуми, провеждане на устни анкети сред пациентите за осигуряване на обратна връзка и други.

    Контролът по отделните критерии се осъществява от специално обособени комисии и отговорници като: следене и контрол на вътреболничните инфекции, клинико-лабораторни срещи, клинико-патологични срещи и други при необходимост.