Полк. проф. д-р Тихомир Ефтимов

    Полк. проф. д-р Тихомир Ефтимов е роден през 1965 г. в Пловдив. Магистър по медицина е от 1991 г. Има две специалности – по неврология  /1997 г./ и по неврохирургия /1999 г./. През 2007 г. придобива ОНС „Доктор” по научна специалност: „Неврохирургия”, след защита на дисертационен труд на тема: „Хирургично лечение на паренхимните мозъчни метастази”.

    Провел е редица специализации в чужбина – микроневрохирургия, ултразвукова невронавигация (Трондхайм – Норвегия), хирургия на черепната база (Прага – Чехия), микрохирургия на черепната база (Копенхаген – Дания), съдова неврохирургия (Верона – Италия), оперативна техника при резекция на мозъчни тумори с Gliolan (Мюнстер – Германия) и съвременни оперативни техники в неврохирургичната онкология (– Великобритания). Като допълнителна квалификация е завършил курс по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения и стратегически курс на обучение за изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата на национална сигурност и отбрана към Факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” – София.

             През 2009 г. придобива научно звание „Доцент”, а от 2015 г. заема академична длъжност „Професор” във ВМА. От 2010 г. е началник на Катедра „Нервни болести и неврохирургия” при ВМА, а от 2011 г. – на Клиниката по неврохирургия. Част е от Академичния съвет на ВМА и от Управителния съвет на Българското дружество по неврохирургия. Членува в Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), както и на Изпълнителния комитет на Югоизточно-Европейското неврохирургично дружество (SeENS) и Българското дружество по военна медицина (БДВМ).

    Проф. Ефтимов е научен ръководител е на 3 докторанти, защитили успешно дисертации за придобиване на ОНС „Доктор” по специалност „Неврохирургия”. Участва активно в курсове по линия на следдипломна квалификация за лекари и специалисти по здравни грижи. Ръководи обучението на специализанти по неврохирургия и докторанти. Подготвя и медицински състав за участия в мисии зад граница. Член е на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по неврохирургия от 2012 г.

             Проф. Ефтимов е автор на 2 монографии и над 110 научни статии в реферирани научни издания в страната и чужбина с висок импакт-фактор на публикации и цитирания. Участва активно при въвеждане в страната на метода за интраоперативна невронавигация и ултразвукова невронавигация. Прилага за пръв път у нас интерстициална химиотерапия с Gliadel при хирургия на злокачествените мозъчни тумори. Участва в прилагането на апаратен мониторинг за контрол на интракраниалното налягане при пациенти с черепно-мозъчна травма, както и прилагане на 3D-технологии при пластики на черепни дефекти. Ежегодно участва активно в регионални и международни научни прояви.