Прием

БПЛР-Банкя дава възможност за лечение и рехабилитация на широк спектър от пациенти:

  • Личният състав на Министерство на отбраната (МО), Българска армия (БА) и структурите, пряко подчинени на Министъра на отбраната и членовете на техните семействата;
  • Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
  • Участниците във войните, военноинвалидите и военнопострадалите;
  • Резервистите за времето на разположение за активна служба и на военнослужещи от други армии по сключени договори
  • Всички български граждани, нуждаещи се от рехабилитация и продължително лечение по договори с НЗОК и НОИ или срещу заплащане по утвърдените ценоразписи.

Продължителността на лечението и рехабилитацията в БПЛР по принцип е от 6 до 15 дни, с изключение на:

  1. Военноинвалидите и военнопострадалите - до 30 дни общо, два пъти годишно
  2. Военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и на членовете на техните семейства - 7 дни еднократно след приключване на мисията
  3. Ветераните от войните - не повече от 14 дни, един път годишно
  4. Пациенти по клинични пътеки на НЗОК - 7 дни годишно /изписване на 8-я ден/
  5. Пациенти по програмите на НОИ  - 10 дни годишно /изписване на 11-я ден/.

При наличие на свободен леглови фонд могат да се приемат пациенти и за краткосрочно възстановяване.

!!!ВАЖНО!!!

В БПЛР-Банкя се приемат само пълнолетни граждани при съответните медицински показатели. Деца под 18 год. не се приемат!

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА НА ПРИЕМ В БПЛР-БАНКЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА САЙТА НА БОЛНИЦАТА