Актуално за COVID-19

Прием

В БПЛР-Хисаря могат да постъпват за лечение, рехабилитация и профилактика следните категории пациенти:

1. Ползващи правата по чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно:

а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;

б) военнослужещите в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА), които не ползват правата по т. 1, буква „а“ и по т. 2;

в) цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, които не ползват правата по т. 2;

г) членовете на семействата на лицата по букви „а“, „б“ и „в“, които не ползват правата по т. 2;

д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;

е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;

ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

з) резервистите за времето на разположение за активна служба;

2. Осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);

3. Задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

4. Български граждани, които НЕ работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР-Хисаря е до 15 дни.

Резервирането на дата за прием се извършва в следната задължителна последователност:

  1. Военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
  2. Военнослужещите, които не ползват правата по чл.4, т.1, буква ”а” от Наредба Н-5 от 11.03.2013 г. на министъра на отбраната и цивилните служители, работещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в БА;
  3. Членовете на семействата на лицата по т. 2;
  4. Лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност: а) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства; б) ветераните от войните и членовете на техните семейства; в) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства; 
  5. Български граждани, които НЕ работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  6. Чужденци 

 Резервирането на дата за прием, се извършва предварително, по следните начини и срокове:

  • Лицата по точки 1, 2, 3, 4.1 и 4.3 могат да си запишат дата за настаняване, не по-рано от 3 месеца до датата на приема
  • Лицата по т. 4.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната
  • Лицата по т. 5 и т. 6 могат да резервират дата за настаняване не по-рано от 1 месец до датата на приема, само при наличие на свободен леглови фонд

Резервация може да се направи на тел.: 0337/60201, всеки делничен ден, след 14 ч

Информация по въпроси, свързани с резервации, условия за прием, заплащане на престой и други, се дава по изключение след 15 ч по телефона, само за допълване на предоставената Ви на тази страница такава.