Проф. Виолина Балъкчиева, началник

    Проф. Виолина Балъкчиева е начело на клиниката от 2017 г. Преди да я оглави е началник на Отделението по бъбречна и електронномикроскопска диагностика  от създаването му през 2010 г. Тя е най-добрият патолог в България в областта на пункционните бъбречни биопсии, за диагнозата на които с голям професионален опит прилага хистологични, хистохимични, имунофлуоресцентни и електронномикроскопски методи.

    Проф. Балъкчиева е обхванала почти цялата диагностична дейност на пункционните бъбречни биопсии в страната. Споделя опита си чрез оказване на методична помощ на новосъздадени лаборатории, с участие в обучение на лекари–специализанти по патология и нефрология, както и консултативна и експертна дейност по проблемите на имунните нефропатии. С метода на поларизация проф. Балъкчиева диагностицира бъбречна амилоидоза, а също амилоидоза в други тъкани. Имунохистохимично типизира първична и вторична амилоидоза. В ежедневната си практика  диагностицира вродени и наследствени нефропатии с методите на електронната микроскопия и електронномикроспска морфометрия. 

    Проф. Балъкчиева има множество публикации в български и чужди списания и сборници. Редовно участва в конгреси по патология и нефрология у нас и в чужбина. Многократно е цитирана в наши и чужди авторитетни списания. Съавтор е в два учебника по нефрология.

    Специализирала е в Берлин и Брюксел по проблемите имунните нефропатии и трансплантационната бъбречна патология. Най-значимите научни приноси на проф. Балъкчиева са в областта на бъбречната амилоидоза, болестта на тънките мембрани, С3-нефропатията. Има участие в една призната рационализация.

    Член на Научното дружество по патология и Нучното дружество по нефрология в България, както и на ЕRA-EDTA.