Учебна и научна дейност

  Катедрата има традиции при обучението в областта на клиничната лаборатория, имунология и геномика както на студенти, така и на и дипломирани специалисти. В лабораториите се провеждат:

  • Специализирани курсове за следдипломна квалификация на висши медицински и немедицински кадри с диплом за „Магистър”, „Бакалавър” и „Професионален бакалавър”
  • Обучение на V курс студенти по хематология
  • Индивидуално обучение на лекари специализанти по вътрешна медицина и клинична лаборатория
  • Преддипломен стаж и производствена практика на стажант-лаборанти
  • Провеждане на докторантури по научните специалности „Генетика” и „Имунология”
  • Провеждане на практически упражнения по клинична лаборатория на студенти медици III курс (англоговорящи) от Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преддипломен стаж на студенти от специалност „Управление на здравни грижи” във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София 

  Научните проучвания, които се извършват в катедрата, са в няколко направления: 

  1. Проучване на аналитичната надеждност на съвременните лабораторни анализатори
  2. Геномни и епигенетични проучвания на онкологични и онкохематологични заболявания
  3. Изследване на редки генетични синдроми
  4. Имунофенотипно проучване на онкохематологични, автоимунни и възпалителни заболявания