Учебна и научна дейност

    Със своя академичен състав, материална база и компетентности, Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина може да провежда

    1. Следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност
    2. Клинично и практическо обучение на студенти, в това число - курсанти и стипендианти, съгласно действащата нормативна уредба
    3. Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор”