Учебна и научна дейност

  В Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология е провежда подготовка на следните категории медицински специалисти, необходими за цивилната мрежа и медицинската служба на Българската армия (БА):

  • Лекари, специализиращи хирургия – по утвърдените за целта програми за специализация;
  • Лекари с придобита специалност хирургия по програма за следдипломно обучение по минимално инвазивна хирургия;
  • Лекари от здравната мрежа на страната, ВМА и други лечебни учреждения на БА.
  • Студенти по професионално направление „Медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър”
  • Медицински специалисти от гражданското здравеопазване с военно-временно назначение във военновременните лечебни и профилактични учреждения на армията - в обема на програмите за конкретните мобилизационни курсове

  Клиниката е единственото лицензирано от Министерство на образованието звено в образователната система на Българската армия, предназначено да повишава следдипломната квалификация на кадровите медицински офицери и граждански лица от въоръжените сили на Република България, медицинските офицери от резерва, български и чуждестранни специализанти във ВМА по въпросите на минимално инвазивната хирургия.

  От 2012 г. в клиниката се провежда и високоспециализирано индивидуално обучение на хирурзи по следните направления:

  1. Лапароскопска хирургия на стомаха – 3 месеца
  2. Лапароскопска хирургия на диафрагмата и гастроезофагеалния ъгъл – 3 месеца
  3. Лапароскопска хирургия на дебелото черво и ректума – 3 месеца
  4. Миниинвазивна ендокринна хирургия – 3 месеца
  5. Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена – 3 месеца
  6. Лапароскопска холецистектомия, лапароскопски операции в спешната хирургия – 3 месеца
  7. Трансанална ендоскопска микрохирургия – 3 месеца