ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Болницата

   

  Военна болница-Плевен има нНад 100-годишна история. Създадена е през 1903 г. с указ на цар Фердинанд като Девета дивизионна болница, за да поеме медицинската грижа за военните от централна Северна България – задача, която болницата изпълнява и до днес.

  Специалистите от МБАЛ-Плевен лекуват не само пациенти от т.нар. военен контингент, но и цивилни граждани, в това число и чуждестранни.

  Болницата работи по договор с НЗОК по клинични пътеки и амбулаторни процедури.

  Има договор с четири здравноосигурителни фонда („Дженерали Застраховане“ АД; „Животозастрахователен институт“ АД; „Доверие ЗАД“ АД и „Фи Хелт Застраховане“ АД).

  Кой може да се лекува в МБАЛ-Плевен към ВМА?

  • Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК
  • Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА)
  • Военнослужещи (български граждани), в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея
  • Цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  • Курсанти във висшите военни училища за срока на обучение
  • Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв по време на активното изпълнение на договора
  • Български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната (документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или Оперативен архив на БА)
  • Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна
  • Пенсионирани военнослужещи
  • Ветерани от войните
  • Военноинвалиди и военнопострадали
  • Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
  • Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в МО, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали
  • Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК
  • Гражданите, извън законово регламентирания контингент на МО и БА се лекуват в МБАЛ-Плевен по Клинични пътеки/Клинични процедури
  • Болницата приема за лечение и неосигурени пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на ВМА