ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS

  Генерал-майор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS е роден на 20 август 1964 г..  

  Медицинско образование и специализации

  1984 – 1990 г. - Завършва Медицински университет – София, специалност „Медицина”

  1989 г. - Офицер в БА

  1990 – 1991 г. -  Интернатура в КОХ – ВМА – София

  1991 – 1993 г. - Началник в медицинска служба в поделение ІV-ти километър - ГЩ

  1993 – 1996 г. - Клиничен ординатор КОХ – ВМА – София

  1996 г. - Придобита специалност  „Обща хирургия”

  1996 – 1997 г. - Лекар ординатор във ВБ - Бургас

  1997 – 2002 г. - Асистент в КСХ – ВМА - София

  1998 – 2000 г. - Изпълняващ длъжност Началник Диагностично-оперативен сектор към Катедра по спешна медицина

  2001 г. - Старши асистент

  2000 – 2003 г. - Старши асистент в КОХ – ВМА - София

  2003 – 2008 г. - Главен асистент в „Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия” – ВМА – София

  2005 г. - Придобита специалност „Военна хирургия”

  2005 г. - Докторант на тема „Взривни травми”

  2011 г. - Придобива образователна и научна степен  „доктор“ с дисертация на тема „ Взривна травма”

  2012 г. - Придобива академичната длъжност „доцент“ към клиника „Чернодробнo-панкреатична хирургия  и трансплантология”

  2013 г. - Началник клиника по „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология” - ВМА

  2014 г. - Началник катедра „Хирургия” – ВМА

  2014 г. - Заместник-началник на ВМА по Диагностично-лечебната дейност

  2014 г. - Придобива образователна и научна степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем”

  2014 г. - Стратегически курс Военна Академия "Г. С. Раковски"

  2014 г. - Дипломиран магистър по мениджмънт на здравеопазването-ФОЗ –МУ-София

  2015 г. - Професор по хирургия

  2012-2015 г. - Републикански консултант по хирургия

  2015-2017 г. - Национален консултант по хирургия

  2017 г. - ВРИД Началник на ВМА

  С указ № 27 от 07.02.2018 г. на президента на Република България и заповед № КВ-65/12.02.2018 г. на министъра на отбраната е назначен за началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на Република България, като е удостоен с висше офицерско звание "бригаден генерал".

  2019 г. - Удостоен е с висше офицерско звание "генерал-майор" с указ на президента и заповед на министъра на отбраната, считано от 6 май 2019 г. 

  Участие във военни мисии

  2000 г. - Македония – Бежански лагер Радуша

  2003 г. - Медицинска евакуация на пострадали при терористичния акт в гр. Кербала – Ирак

  2004 г. (януари) - Медицинска евакуация на пострадалите при терористичния акт в гр. Кербала от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София

  2004 г. (май) - Медицинска евакуация на военнослужещи от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София

  2006 – 2007 г. - Хирург в Испанската военно-полева болница, База „Арена”, Херат – Афганистан  

  Специални умения – коремна хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия, чернодробна трансплантация, интраоперативна ехография.

  Главен изследовател в международни рандомизирани проучвания:

  • TP-434-025 – Усложнени интраабдоминални инфекции
  • IT001-303 – Усложнени интраабдоминални инфекции
  • DELA-01 – Инфекции на хирургичното място

  Учебно-научна дейност

  Преподавателска дейност към Катедра по хирургия и хоноруван преподавател в СУ "Свети Климент Охридски"– с общо 790 часа годишно

  Предсетател на държавна изпитна комисия за придобиване на медицинска специалност «Хирургия»

  Реални публикации в наши и чужди списания – 445

  Общ импакт фактор – 85.584

  Авторство и съавторство с монографии и учебници – 17 

  Участия в конгреси в България и чужбина – 195

  Цитирания - 635

  Езикова подготовка

  Английски език, руски език

  Членство в съсловни организации

  БНДВМ – Българско научно дружество по военна медицина

  БХД-Българско хирургическо дружество

  БДТ – Българско дружество по трансплантология

  БДСМ - Българско дружество по спешна медицина

  БАГХО-Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози

  ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery)

  AMSUS (Association of Military Surgeons of United States)

  IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and     Oncologists)

  EDS (European Digestive Surgery)

  WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome)

  FACS – Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите

  Членства в редакционни колегии:

   „Миниинвазивна хирургия и ендоурология” – България

  „Физикална медицина, рехабилитация, здраве” – България

   „Спешна медицина” – България

   „Военна медицина” – България

  „Balkan Military Medical Review” – Турция, Гърция

  „Военна медицина“ – Република Беларус

  „Military Medical Research” – Китай

  „International Journal of Surgery& Medicine-България

  Членства в ръководни органи на съсловни организации

  Президент на българския борд на Балканския военномедицински комитет;

  Президент на Балканския военномедицински комитет;

  Президент на Българско научно дружество по военна медицина;

  Член на управителния съвет на Научното  дружество по спешна медицина;

  Заместник-председател на Българското хирургическо дружество

  Специализации в чужбина

  2008 г. - Regiоnal Medical Center-Landstuhl – “Критични състояния при военна травма”

  2008 – 2009 г. - Мадрид – Болница „12-ти Октомври” – „Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб“

  2009 г. - Париж – Master Class – „Лапароскопска чернодробна  хирургия”

  2011 г. - Милано – „SILS“

  2012 г. - RMC Landshtul – „Авиомедицинска евакуация”

  2013 г. - Страсбург – „Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища”  

  Поощрения и награди

  2011 г. - Награден знак „ За отлична служба”, първа степен – от министъра на отбраната;

  2012 г. - Грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ; на пострадалите от терористичен акт в Бургас – министър на Здравеопазването;

  2012 г. - Почетен знак на българския лекарски съюз (сребърен) – за проява на висок морал  и професионализъм в особено тежка ситуация с национално значение;

  2013 г. - Благодарствена грамота от посланика на държавата Израел – за оказаната помощ и съдействие на израелските граждани, пострадали при атентата в Бургас.

  2014 г. - Награден знак „ За отлична служба”, втора степен – от министъра на отбраната; 

  2014 г. - Офицерски кортик на ВМС на министъра на отбраната

  2016 г. - Почетен знак на Министъра на здравеопазването (сребърен)

  2018 г. - Награден знак „За вярна служба под знамената“ – I степен на министъра на отбраната

  2019 г. - Златен медал на Министерство на здравеопазването за значителни заслуги към здравеопазването

  2020 г. - Почетен знак на МО „Свети Георги“ – I степен на министъра на отбраната

  2020 г. - “Доктор хонорис кауза“ – Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Варна

  2021 г. - Медал за заслуги към БЧК – златен

  2023 г. - Възпоменателен медал „Васил Левски“ – 150 години безсмъртие – министър на отбраната

  2023 г. - „Доктор хонорис кауза“ – Медицински университет-гр. Варна

  2024 г. - Знак “20 години България в НАТО“ (златен) - министър на отбраната

  2024 г. - Награда „Варна“ от Община Варна за реализирането на проекта "Военен лекар"