ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Диагностична дейност

  Основната задача  на клиниката е проучване на морфологичните промени в тъканите, органите и системите, анализът на които позволява да се разкрие етиологията и патогенезата на заболяванията.

  Чрез методите на изследване - биопсия, гефрир и цитология, се диагностицира заболяването, а чрез хистохимични, имунохистохимични и електронномикроскопски методи се постига определяне на локализацията на патологичните процеси и техните функционални характеристики.

  Коректното градиране и стадиране на  злокачествените заболявания, както и характеристиката на някои рецептори на неоплазми, определят прогнозата, вида на лечение и избора на индувидуализираната им  терапия. Проследява се ефекта от лечение на хроничните възпалителни заболявания, като патоморфологично се определя наличие или липса на активност или ремисия, с корекция на приложената терапия.

  Клиниката по обща и клинична патология извършва:

  • Диагностична, консултативна и експертизна дейност на отстранени оперативно материали от пациенти, изпратени за биопсично изследване
  • Експресна интраоперативна диагностична и консултативна дейност на отстранени оперативно материали от пациенти, изпратени по време на операцията с резултат до 25 минути от получаването.
  • Диагностична, консултативна и експертизна дейност на материали от пациенти, изпратени за цитологично изследване.
  • Скринингово изследване по програми на министерствата на здравеопазването и отбраната за ранна диагностика на рак  на шийката на матката и гърдата
  • Участва в морфологичното изследване по разработваните теми на ВМА и МО, както и по разработки за клинични изпитвания на лекарствени средства и медицински инвазивни, неинвазивни и апаратурни изследвания
  • Отчита и проследява ефекта от приложена лекарствена терапия, включително химио- и лъчетерапия
  • Обучава специализанти по специалността "Обща и клинична патология" и хистологични лаборанти
  • Извършва диагностика и консултации на материали от болни извън контингента на ВМА по тяхно желание или насочени от други лечебни заведения и при необходимост насочва към други лечебни заведения
  • Извършва научна медицинска дейност в сферата на специалността
  • При необходимост извършва диагностична дейност в областта на съдебно-медицинската експертиза
  • Участва в общоболничната информационна система, като събира и предава информация и ползва такава от другите звена на Академията
  • Предава информация на Националния раков регистър за диагностицираните онкологични заболявания на контингента на ВМА
  • Активно участва в Онкологичния комитет на ВМА
  • Участва в обсъждания на биопсичен, цитологичен и аутопсионен материал на клинико-морфологични конференции, клинико-биопсични срещи и контролна лекарска комисия/КЛК/
  • Извършва диагностична, консултативна и експертизна дейност на починали пациенти във ВМА, системата на МО или към контингента на ВМА
  • Участва в морфологични изследвания на разработки на експерименталната медицина
  • Диагностичните изследвания включват широк диапазон дегенеративни, метаболитни, възпалителни (включително инфекциозни и паразитни), както и онкологични заболявания, които са 50-60% от биопсичния материал

  С цел осъвременяване на патоморфологичната диагноза, наборът от хистохимични методи е разширен, а от 2006 г. са въведени и имунохистохимични методи. Днес клиниката разполага с над 100 антитела, които непрекъснато се обновяват. Последните позволяват да се определи първичната локализация на метастатичните неоплазми, имат ли те ендокринната природа, прогностични и предиктивни маркери,  което е необходимо за избор на адекватна терапия.

  Имунохистохимичните изследвания са стандарт в диагностиката на карцинома  на гърдата и на белия дроб. Работят се високоспециализирани диагностични методи като обработване и диагноза на  трепанобиопсия, необходима за хематологичните заболявания  и стадирането им, както и пункционна бъбречна биопсия, която осигурява диагнозата на бъбречните заболявания, предимно с гломеруларни лезии.