ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Доц. д-р Иванка Гергова, ръководител

  Ръководител на лаборатория „Микробиология“ и Катедра „Военна епидемиология и хигиена“.

  Доц. д-р Иванка Гергова, д.м.,  е родена на 17.08.1972 г. във Враца. Завършва „Медицина” с отличие в Плевен през 1996 г.

  Професионалната ù дейност стартира през 1997 г. като участъков лекар (завеждащ СЗУ) в село Габровница, област Монтана. В периода 1997-2006 г. работи като микробиолог в областта на хигиенно-санитарния контрол – последователно като завеждащ сектор „Санитарна микробиология“, ХЕИ-Монтана и младши експерт в „Лабораторно-изпитвателен комплекс“, РИОКОЗ-Монтана. След спечелен конкурс, през 2006 г., е зачислена в докторантура в „Научно-изследователска лаборатория по вирусология“ към Катедра „Военна епидемиология и хигиена“ на ВМА. От 2007 до 2011 г., работи като лекар-микробиолог, а от  2011 г. до 2016 г. е началник отделение в лаборатория „Микробиология“. Оглавява я от 2017 г., а от декември 2018 г. ръководи Катедра „Военна епидемиология и хигиена“.

  Професионалната ù квалификация включва две медицински специалности – „Микробиология“ (2006 г.) и „Вирусология“ (2012 г.), както и образователна и научна степен „Доктор“ (2013 г., ВМА) след защитен дисертационен труд на тема „Мониториране на природни огнища на Кримска-Конго хеморагична треска в България”.

  Завършила е курс по „Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения“ (2011 г.), към ВМА-София и квалификационен курс за „Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит” (ВМА-София).

  Преподавателската ù дейност започва през 2010 г., като участва в провежданите ежегодно в лаборатория „Микробиология“ курсове за следдипломно теоретично и практическо обучение на лекари и биолози, обучение на специализанти по специалностите микробиология, инфекциозни болести и вирусология, с разработени собствени лекции по теми, свързани с диагностиката на най-честите бактериални инфекции, антимикробната резистентност и възможностите за терапевтично поведение. От 2013-2016 г. е хоноруван асистент в Катедра „Медицинска микробиология“ на Медицински университет-София.

  НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

  Доц. Гергова е автор на над 100 научни труда, с широка тематика, насочена към актуални и значими проблеми на микробиологията, вирусологията и епидемиологията.

  Основни научни направления са: диагностика и епидемиология на Кримската-Конго хеморагична треска; антимикробна резистентност на значими болнични патогени; редки причинители на инфекции; инфекции, свързани с медицинското обслужване.

  Автор е на монографията „Еколого-епидемиологични аспекти на Кримската-Конго хеморагична треска в България” (2016 г.) и съавтор в монографията „Анестезия и интензивно лечение при чернодробна трансплантация” (2017 г.).

  Преобладаващата част от научните й трудове са публикувани във водещи международни издания  - J Microbiol Methods; J of Antimicrob. Agents and Chemother; J of Global Antimicrobial Resistance; Biotechnology & Biotechnological Equipment; Jpn J Infect Dis; J of Pharmacy and Pharmacology; Microbial Drug Resistance;  J Med Virol; J Vector Borne Dis; MMRJ). Общият импакт фактор на публикациите й е 19.344.

  Доц. Гергова владее английски и руски език.

  Член е на Академичния съвет на ВМА, Българския лекарски съюз, на Надзорния съвет на Българската асоциация на микробиолозите (БАМ) и на Българското научно дружество по военна медицина.

  Поощрения и награди – награден знак „За вярна служба под знамената” – Дамски кръст I степен, връчен от министъра на отбраната през 2018 г.