ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Кандидатстване

  Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" трябва да отговарят на следните условия:

  • да имат средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по биология и химия в дипломата;
  • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
  • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
  • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
  • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. По-възрастните кандидати могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след подаване на писмено заявление до Министъра на отбраната и получаване на негово положително становище.