ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Лечебна дейност

  Клиниката се състои от две отделения и 7 кабинета за високоспециализирани изследвания по невросонология (доплерови и недоплерови изследвания за ултразвукова диагностика), клинична ЕЕГ, ЕМГ, предизвикани потенциали, магнитна стимулация и изследване на автономната нервна система. От 2017 г. в клиниката са разкрити 5 места за краткосрочен престой (до 12 часа) за амбулаторни процедури.

  В кабинетите се съвместява работата на специализираните комисии на ВМА за лечение в извънболнична помощ на болестта на Паркинсон, пристъпно-ремитентна множествена склероза, епилепсия и лечение на невропатна болка при диабетна полиневропатия по критериите на НЗОК.

  Клиниката  разполага със съвременна апаратура за рутинни, високоспециализирани и високотехнологични изследвания на нервната система:

  • 32 канален електроенцефалограф, окомплектован с видео ЕЕГ, софтуер за ЕЕГ картография, полиграфия и диполно моделиране;
  • eлектромиограф (4-канален), окомплектован с транскраниален магнитен стимулатор и с възможности за изследване на предизвикани потенциали (зрителни, слухови, соматосензорни, когнитивни и моторни);
  • комбиниран мултимодален (2D/3D/4D) дуплекс-сонограф с възможност за рутинни и високотехнологични изследвания;
  • мултидиапазонен доплеров сонограф за екстракраниална и интракраниална съдова диагностика и мониториране на микроемболични сигнали, вазомоторна и ортостатична мозъчна реактивност; ·
  • изследване на автономната нервна система чрез капиляроскопия, термография, кардиоваскуларни автономни тестове, ортостатични проби и др.

  В клиниката се лекуват болни с всички нозологични единици в неврологията, както и с неврологични симптоми и синдроми от други заболявания. Медицинските услуги отговарят на стандарта за своевременност, достъпност и високо качество. Провеждат се:

  • консултативни прегледи;
  • рутинни, високоспециализирани и високотехнологични изследвания, част от които са уникални за страната - електроенцефалография  (ЕЕГ), електромиография (ЕМГ), предизвикани потенциали, стандартна невросонография (доплерова и образна), ултразвукова ангиография (B-flow) в реално време, ултразвуково изобразяване на мозъчен паренхим, очни структури, мускули и периферни нерви, регистриране на мозъчни микроемболи, функционални изследвания на автономната нервна система, мозъчната авторегулация (ортостатична и вазомоторна), транскраниална магнитна стимулация и др.;
  • експертна дейност чрез специализирани комисии към НЗОК - издаване на етапни епикризи, експертни становища и протоколи за скъпоструващо лечение при паркинсонова болест, епилепсия, множествена склероза и невропатна болка по критерии на НЗОК;
  • експертна дейност при разработване на национални програми и задачи по националната здравна политика в областта на неврологията;
  • клинични изпитвания (национални и международни мултицентрови).
  • специализирана и тясно профилирана консултативна, диагностична и профилактична дейност в неврологията и граничните области в медицината (невроендокринология, невроофталмология, неврокардиология, невропсихология, невроотология, неврорехабилитация и др.).
  • специфична дейност по назначение на ЦВМК и ТЕЛК за годност на кандидати за военна служба, временна и трайна нетрудоспособност на военнослужещи и болни с неврологични заболявания
  • Участие в съдебно-медицински експертизи за нуждите на правосъдието, прокуратурата, следствието и съда.