ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Обучение на студенти и стажанти

        МБАЛ - София към ВМА има отлични възможности да осъществява обучение по учебната дисциплини, определени в единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по регулирана медицинска професия.

Обучение на студенти:

  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина” с ОКС „магистър”;
  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи” за ОКС „бакалавър” по специалността „медицинска сестра”;
  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи” за ОКС „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант”, „рентгенов лаборант”, „рехабилитатор”;
  • За преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Обществено здраве” на ОКС „бакалавър” и „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

        За обучението по време на клиничната практика и преддипломния стаж на студентите по специалността „медицина” се спазват изискванията за придобиване на висше образование по специалността „медицина”.

         За обучението по време на преддипломния стаж на студентите по специалността „медицинска сестра”, се спазват изискванията за придобиване на висше образование по специалността „медицинска сестра” и за ОКС „бакалавър”. Учебната програма за подготовка на медицински сестри и акушерки по време на преддипломния стаж, се предоставя на болницата от съответното висше медицинско училище заедно с графика за провеждането му.

        За обучението по време на преддипломния стаж на студентите по специалността „рехабилитатор” се спазват изискванията за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „здравни грижи” за ОКС „професионален бакалавър”.