ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Полк. проф. д-р Ивайло Въжаров, д.м.

    Полк. проф. д-р Ивайло Въжаров, д.м. е роден на 5 юни 1963 г. във Варна. Завършва "Медицина" в Медицински университет-Варна през 1990 г. Има придобити специалности по "Вътрешни болести" (1996 г.), "Гастроентерология и диететика" (2000 г.), "Здравен мениджмънт" (2003 г.) и професионални квалификации по "Абдоминална ехография – ІІІ ниво" (2007 г.) и "Гастроинтестинална ендоскопия – ІІ ниво" (2008 г.). Магистър е по "Здравен мениджмънт" от МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (2009 г.). Придобива образователна и научна степен "доктор" по специалността "Гастроентерология" през 2011 г., като защитава дисертационен труд "Възможности на интраоперативната ехография при малигнени чернодробни лезии". От учебната 2012/2013 г. е хоноруван преподавател по "Вътрешни болести" в МУ-Варна. Ръководител е на Катедра "Вътрешни болести" на МБАЛ-Варна. През 2014 г. е избран за доцент, а от 2018г. е професор по специалността "Гастроентерология".

    Професионалният му път започва със специализация във Военноморска база-Варна (1990-1991 г.). През 1991 г. е разпределен в поделение на Военноморските сили и става началник на медицинска служба до 1993 г. След конкурс, през 1993 г. е назначен за клиничен ординатор по "Вътрешни болести" във ВМА-София. От 1996 г. е на работа в МБАЛ -Варна, като 5 години е на позицията "старши ординатор" в Гастроентерологично отделение. От 2001 г. е началник на същото отделение, длъжност, която изпълнява до 2008 г. Заместник-началник е на МБАЛ-Варна по диагностично-лечебната дейност в периода 2003-2008 г. На 30 април 2008 г. е назначен за началник.

    Проф. Въжаров има издадени 3 самостоятелни рецензирани монографии ("Усложнения на диагностичната гастроинтестинална ендоскопия", "Болестта на Крон през 21 век – докъде стигнаха познанията и възможностите за лечение на заболяването" и "Чревна микрофлора, антибиотично асоциирана диария и Clostridium difficile инфекции"), както и над 90 публикации във водещи специализирани медицински списания и повече от 40 доклада на научни конференции, конгреси и симпозиуми в България и чужбина.