ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Приемни изпити

  Изпит по биология (в МУ-Варна)

  1. Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8-ми, 9-ти и 10-ти класове.       2. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:

  • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
  • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
  • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
  • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
  • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.           

  3. Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

  Изпит по химия (в МУ-Варна)

  Изпитът по химия включва решаване на две задачи и тест.

  Задачите са от помагалото „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия„, издание на МУ- Варна, 2018 г. Едната задача е от раздел „Неорганична химия„, а другата от раздел „Органична химия„. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения.

  Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2018 г. Въпросите са два вида:

  1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези са от неорганична химия и от органична химия.

  2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са от неорганична химия и от органична химия.

  Конспекти за изпитите по биология и химия и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна „Справочник за прием на студенти за учебната 2018/2019 година". Информация за Справочника и сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук.

  Изпит за физическа годност (във ВВМУ)

  Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да бъдат открити на сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg.

  Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

  Писмен тест по английски език (във ВВМУ)

  Оценяването на резултатите от писмения тест по английски език се извършва с „издържал" или „неиздържал". Оценка „издържал" се поставя за постигнати не по-малко от 70% верни отговори на теста. На кандидатите, получили оценка „неиздържал" на теста по английски език, се отнемат 0.50 точки от състезателния бал. На кандидатите, явили се на държавен зрелостен изпит по английски език, се признава оценка „издържал".

  Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

  Медицинско освидетелстване на годността (във ВВМУ)

  Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършвано от отдела по военномедицинска експертиза за работа на вода към ЦВМК във ВМА – МБАЛ – Варна по график. То се провежда съгласно изискванията на Наредба № H-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинската експертиза (ДВ, бр. 26 и 27 от 2013 г.). Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище" или „негоден за обучение във висше военно училище". Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

  Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

  Психологична оценка (във ВВМУ)

  Психологичната оценка (пригодност) за обучение във ВВМУ (във ВВМУ) се извършва от комисия по утвърдена методика. Оценяването на резултатите се извършва чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

  • кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
  • кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
  • кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
  • кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
  • кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

  За полагането на изпитите по физическа подготовка, английски език, медицинския преглед и проверката на психологичната пригодност трябва да се явите във ВВМУ, като:

  • до един ден преди избраната от вас дата на явяване да се свържете на телефон 0889/044 111 с капитан III ранг Димана Славова (резервен телефон 0889/066 013 – капитан II ранг Вълчо Атанасов) и да заявите желанието си за явяване, като предоставите телефон за контакт, място на явяване и получите интересуваща ви информация;
  • да се явите на указаната дата пред централния вход на ВВМУ за провеждане на инструктаж;
  • за живеещите в други градове се организира безплатно настаняване в общежитието на ВВМУ за периода на изпитните сесии. За заявяване на необходимост от настаняване следва да уведомите на посочените по-горе телефони до три дни преди датите на явяване на изпитите.

  Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

  ВАЖНО! Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" могат да участват в класиране и за специалност „Медицина" с оценките от положените конкурсни изпити по биология и химия, като това желание се посочва предварително – още при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военен лекар" и за специалност „Медицина" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай, че кандидатите са класирани по едната специалност, която не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата.