ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Прием

КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

В БПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване следните категории лица:

1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3:

 • военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
 • военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква „а“, и членовете на техните семейства;
 • български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;
 • цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
 • курсантите във висшите военни училища за срока на обучение – само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;
 • резервистите за времето на разположение за активна служба;
 • пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
 • ветераните от войните и членовете на техните семейства;
 • военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
 • децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;
 • преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
 • българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
 • жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);

3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

5. чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация;

6. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР е от 6 до 15 дни:

 • На военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства се предоставя допълнително възстановяване в БПЛР с продължителност 7 дни еднократно.
 • Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР за военноинвалидите и военнопострадалите, и на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване е до 30 дни общо два пъти годишно.
 • Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР за ветераните от войните е един път годишно, но не повече от 14 дни.
 • При наличие на свободен леглови фонд в БПЛР могат да постъпват лица за краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни.

По предложение на лекуващия лекар управителят на БПЛР може да удължава срока на лечение, профилактика и рехабилитация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право за издаване на болничен лист за временна неработоспособност.

 • Болничен лист за дните по предходната алинея се издава по преценка на съответната лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента.
 • Лечението и рехабилитацията на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провеждат за сметка на друг законоустановен отпуск.
 • Експертиза на временната неработоспособност и издаване на болничен лист на лица по чл. 4, т. 3 се извършва по реда на действащата нормативна уредба за медицинската експертиза в страната.

Постъпването за лечение, рехабилитация и профилактика в БПЛР е в следния ред:

 • военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
 • българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1, и цивилните служители, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;
 • българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1 и 2, и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;
 • лицата по чл. 4, т. 1, букви „ж“, „з“ и „и“ от Наредба № Н-2/27.01.2021г. и лицата по чл. 4, т. 1, букви „е“, „й“, „к“, „л“ и „м“ от същата Наредба;
 • лицата по чл. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от Наредба № Н-2/27.01.2021г.

Записването се извършва в следния ред:

 • Лицата по чл. 4, т. 1 – 5, с изключение на курсантите във висшите военни училища, за срока на обучение се записват в листа за планов прием на съответната БПЛР на адресите или по телефоните, посочени в приложение № 1, като им се определя дата за прием.
 • Датата за прием на лицата по чл. 4, т. 1, с изключение на букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, се определя до три месеца от деня на записването.
 • На лицата по чл. 4, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ се определя дата за прием до 30-ия ден от датата на записването.
 • Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика на лицата по чл. 4, т. 6 се определя в съответното споразумение, сключено от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Резервирането на дата за прием се извършва предварително, при спазване условията на чл. 9, чл.10, чл.11 и чл.12 от Наредба № Н-2/27.01.2021 г.

Всяка резервация се осъществява на телефон 0337/ 60 200 и 0337/ 60 201, всеки делничен ден след 14.30 ч.