ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Прием

КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

 

В БПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване следните категории лица:

1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква "в", чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г:

а) военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква "а", и членовете на техните семейства;

в) български граждани - военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;

г) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

д) курсантите във висшите военни училища за срока на обучение - само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;

е) резервистите за времето на разположение за активна служба;

ж) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;

з) ветераните от войните и членовете на техните семейства;

и) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

й) децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;

к) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;

л) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;

м) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);

3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

5. чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация;

6. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната

 

Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР-Хисаря е от 6  до 15 дни с изключение на:

 Военноинвалидите и военнопострадалите и жертви на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл.30, ал.1, във връзка с чл.32,ал.2 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване до 30 дни общо, два пъти годишно

Военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и на членовете на техните семейства - 7 дни еднократно след приключване на мисията

Ветераните от войните - не повече от 14 дни, един път годишно

Пациенти по клинични пътеки на НЗОК - 7 дни /изписване на 8-я ден/

Пациенти по програмите на НОИ  - 10 дни /изписване на 11-я ден/

 

РЕД ЗА ПОСТЪПВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Резервирането на дата за прием се извършва в следната последователност:

1. военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

2.българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т.1, и цивилните служители, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на Българската армия и членовете на техните семейства;

3.българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т.1 и т.2 и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членове на техните семейства.

4.лицата по чл.4, т.1, букви „ж”, „з”, и „и, и членовете на техните семейства и лицата по чл.4, т.1 букви „е”, „й”, „к”, „л” и „м”  от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г.; 

5.лицата по чл.4, т.2, 3, 4 и 5 от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г.

 Резервирането на дата за прием, се извършва в следните срокове:

1.    лицата по чл.4, т.1, с изключение на букви  „а”,  „б”,  „в”, „г” и „д” от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г, се определя до три месеца от деня на записването;
2.    лицата по чл.4, т.1, букви  „б”,  „в” и „г” се определя дата за прием  до 30-ия ден от датата на записването.
3.    лицата по чл.4, от т. 2 до т. 5 от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г – не по-рано от 1 месец до датата на приема, само при наличие на свободен леглови фонд

Резервация може да се направи на тел.: 0337/60201, всеки делничен ден, след 14.30 ч.

Контингент на Министерство на отбраната и армията

Преди да постъпят в БПЛР Хисаря (по реда на чл. 4, т. 1 от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г.), пациентите от контингента на Министерство на отбраната (МО) и Българската армия (БА), трябва да си подготвят следните документи (освен направление №119/98 и личната си карта):

1. военнослужещите, цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.- служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 от Наредба Н-2 от 27.01.2021 г.или  служебна карта и ксерокопие на същата;

2. курсантите – служебна карта и епикриза;

3. резервистите за времето на разположение за активна служба – служебна бележка от съответните териториални структури към Централното военно окръжие (ЦВО) по образец съгласно приложение № 6;

4. пенсионираните военнослужещи – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военно-отчетна книжка, а при липса на такава – удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от ЦВО и подчинените му военни окръжия първа и втора степен по образец съгласно приложение № 7 с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало;

5. ветераните от войните – удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция „Архиви“; при необходимост от придружител по време на лечението в БПЛР ветеранът представя медицински документ, издаден от общопрактикуващ лекар, удостоверяващ това обстоятелство;

6. военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч. лицата по чл. 4, т. 1, букви „й“ и „к“ – книжка за военноинвалид или военнопострадал с изрично посочена разпоредба на чл. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

7. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;

8. членовете на семействата на лицата по т. 1 и 2 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по т. 1 или 2, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР;

9. членовете на семействата на лицата по т. 5 и 7 – копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по т. 5 или 7, и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР;

10. членовете на семействата на ветераните от войните, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 – копие на удостоверението за ветеран от войните и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от служба ГРАО, издадено не по-рано от една година до датата на прием в БПЛР;

11. лицата по чл. 4, т. 1, буква „м“ – удостоверение от Централния регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в Министерството на отбраната;

12. лицата по чл. 4, т. 2 – посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация;

13. лицата по чл. 4, т. 3 – посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и заплащането на медицинските дейности по договор на БПЛР с НЗОК.

     !!!ВАЖНО!!!

1. „Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.

2. „Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.