ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

    Отделението по кожни и венерически болести е база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както и на специализанти по дерматология и венерология към Медицинския университет в София. Ежемесечно в него се провеждат и индивидуални курсове за лекари-специалисти по линия на следдипломното обучение.

    В отделението към момента са зачислени 9 специализанти.

    В екипа от дерматолози на ВМА има специалисти с богат клиничен опит, обширна практическа подготовка, високи хирургически умения, теоретична компетентност и знания. Бъдещите дерматолози се обучават е модерна зала, оборудвана с мултимедия, компютри и учебен софтуер, както и богата сбирка от хистологични и имунохистохимични препарати. Ползват възможностите на хистологичната лаборатория с петраменен микроскоп с видеовръзка и мултимедиен екран, видеокамера и фотоапарати. Предоставят им се учебни материали, могат да черпят знания и от богатия собствен фонд на отделението от български и чуждестранни медицински издания. 

    ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

    Като част от практическата подготовка, студентите присъстват на сутрешните визитации. В приемно-консултативния кабинет се запознават с процеса на диагностициране и хоспитализация на пациента. В рамките на обучението студентите се научават да снемат дерматологична анамнеза и подробен дерматологичен статус. Запознават се с изследванията и видовете лечение, за съответните дерматози. Извършват различни манипулации и диагностични методи: оглед, оглед с лупа, дермографизъм, палпация, системно остъргване, витропресия, студово въздействие, кожна сетивност. Присъстват на биопсични изследвания, имунофлуоресцентни, микологични изследвания, алергологични тестувания, кюретиране, криотерапия, електрокоагулация, електродисекация и ексцизия на кожни лезии. Студентите имат възможността да се запознаят с принципите на фототерапия, фотодинамичната терапия, лазертерапията, физиотерапията, таласотерапията, високопланинската климатотерапия и балнеотерапията на кожните заболявания.