ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  Клиниката е база за практическо и теоретично обучение на:

  • докторанти и специализанти по специалностите "нервни болести", „неврохирургия" и високоспециализираните дейности в неврологията - невросонология, ЕЕГ, ЕМГ и изследване на автономната нервна система, .специализанти на Европейската академия по неврология· и др.,
  • студенти от МФ на СУ „Св. Кл. Охридски" по специалностите „медицина", ,,медицинска сестра" и „медицинска рехабилитация и ерготерапия" за придобиване на образователно-квалификационните степени „магистър" и „бакалавър", студенти на НСА "Васил Левски" по специалността "Кинезитерапия" за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър";
  • краткосрочни курсове и индивидуално обучение по програми на СДО по програми на ВМА, Ректоратите на МУ-София и СУ „Кл. Охридски", семинари по програми на Европейската комисия, Световната федерация по неврология и др.;
  • обучение по "Управление на здравни грижи" и. провеждане на стаж по договор с Факултета по обществено здраве на МУ - София;
  • Извънаудиторна дейност съвместно с Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Българската академия на науките и изкуствата, Европейската академия по неврология и др.

  В клиниката се осъществява значителен обем научно-изследователска дейност по клинични проучвания (едноцентрови и многоцентрови), тематични разработки, финансирани от бюджета на МО, междуправителствени програми, проекти на МОН, проекти на Европейската комисия, редовни и свободни докторантури.