ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  МБАЛ-Пловдив е одобрена за срок от пет години със Заповед №РД 01-844/ 15.10.2021 г. на министъра на здравеопазванетода извършва дейности по:

  1. Следдипломно обучение на лица с професионална квалификаци "лекар" по следните  специалности:

  • "Вътрешни болести"
  • "Нервни болести"
  • "Хирургия"
  • "Клинична лаборатория"
  • "Образна диагностика"

  2. Клинично обучение на студенти от професионално направление "Здравни грижи"  по следните специалности:

  • "Медицинска сестра"
  •  "Медицински лаборант"
  • "Рентгенов лаборант"