ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  МБАЛ-Варна към ВМА е акредитирана за придобиване на специалност от лица с професионална квалификация „лекар“ по специалност:

  • Акушерство и гинекология
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Вътрешни болести
  • Гастроентерология
  • Ендокринология и болести на обмяната
  • Кардиология
  • Клинична лаборатория
  • Клинична токсикология
  • Нервни болести
  • Нефрология
  • Образна диагностика
  • Обща и клинична патология
  • Ортопедия и травматология
  • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
  • Пневмология и фтизиатрия
  • Ревматология
  • Спешна медицина
  • Урология
  • Ушно-носно-гърлени болести
  • Физикална и рехабилитационна медицина
  • Хирургия
  • Военна токсикология

  Придобиване на специалност от лица с професионална квалификация „магистър-фармацевт“ по специалност:

  •  „Клинична фармация“

  Придобиване на специалност от лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ поспециалност:

  • Анестезиология и интензивни грижи
  • Операционна и превързочна техника