ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Учебна и научна дейност

  Лабораторията е база за обучение и квалификация на студенти, специализанти, лекари и докторанти по научна специалност „Микробиология“. В нея се провеждат курсове по определени модули от програмите за придобиване на специалност и следдипломно обучение по микробиология, курсове за лекари по проблеми на антимикробната резистентност и по високоспециализирани изследвания.

  Научно-изследователската дейност в лабораторията е свързана предимно с проучването проблемите на клиничната микробиология и молекулярна епидемиология, резистентността на микроорганизмите и тяхната роля в инфекциозния процес, както и обучението на докторанти. Лабораторията сътрудничи по определени проблеми на микробиологията със сродни звена и специалисти от чужбина, което значително повишава нивото на направените научно-изследователски разработки.

  Основните акценти в развитието на научно-изследователската дейност в лабораторията са:

  Проучване на етиологичната структура на инфекциозните заболявания и резистентността на микроорганизмите към антимикробни средства във ВМА, с цел оптимизиране на антимикробната терапия;

  Епидемиологични проучвания в областта на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;

  Проучване и внедряване в практиката на нови антимикробни препарати и лечебни схеми, разработване и приложение на нови, съвременни методи за диагностика и епидемиологично типиране на проблемни за болничната патология микроорганизми