ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  БПЛР-Хисаря извършва рехабилитация след преболедуван COVID-19

  25.06.2022

  Болница за продължително лечение и рехабилитация-Хисаря към Военномедицинска академия вече осъществява прием по клинична пътека № 267 за физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19.

  Клиничната пътека № 267 включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, които се предоставят на задължително здравноосигурени лица с отрицателен PСR-тест и остатъчни проблеми за здравето след проведено активно болнично лечение от COVID-19.

  Рентгенография или КАТ, или МРТ се счита за валидна с давност до 3 /три/ месеца преди хоспитализацията, удостоверено с фиш, или отразено в епикриза от проведена хоспитализация.   

  1. Индикации за хоспитализация и лечение:   

  1.1.Всички пациенти с уточнена диагноза, преминали периода на активно лечение от COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ в рамките на до 3/три/ месеца след дехоспитализация, при които са изчерпани възможностите на активното лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания.

  1.2. Наличие на остатъчни явления (сърдечно-съдови, белодробни, невромускулни, неврологични нарушения, ограничени във функционалния капацитет), представляващи проблеми за здравето на пациента и чието разрешаване не може да се осъществи в извънболнични и/или домашни условия.

  1.3. Стабилизирано общо състояние на пациента – с данни за стабилни кръвообръщение и дихателна функция, с компенсирана сърдечна, бъбречна и чернодробна функция, или до I стадий на сърдечна, бъбречна и чернодробна недостатъчност, без данни за анемичен синдром, без нарушения в кръвосъсирването, без необходимост от хирургична обработка на декубитални рани, без данни за активно възпаление на различни органи и системи, без усложнения изискващи активно лечение и консултации със специалисти по кардиология, пневмология и фтизиатрия и др.

  Забележка: КП № 267 е с болничен престой до 10 /десет/ дни при еднократна хоспитализация в календарната година.

  2. Ред и необходими документи за прием по кп № 267:

  Пациент, преболедувал COVID-19 и с оплаквания, може да постъпи по КП № 267, при спазване на следния ред:

   2.1. Обръщане към общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който издава амбулаторен лист – бл. МЗ-НЗОК № 1;

  2.2. С Направление – Талон за медицинска експертиза – бл. МЗ-НЗОК № 6, изадено от ОПЛ или СИМП, или лекар от частен прием се насочва към ЛКК;

  2.3. ЛКК изготвя Протокол за клинично състояние на пациента, който се предоставя на ОПЛ;

  2.4. При положително становище на ЛКК или вписано в епикризата от лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП) експертно становище, ОПЛ издава Направление за хоспитализация бл. МЗ-НЗОК № 7, за включване на пациента по КП № 267;

  2.5. Приемът във ВМА – БПЛР-Хисаря е планов, което изисква пациентът да се свърже с лечебното заведение за планиране на период за постъпване;

  2.6. Изисква се и RT-PCR/Антигенен тест (в случай, че такъв не е отразен в епикризата при дехоспитализация).