ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  Инфекционист от ВМА с монография за температурата с неизвестен произход

  16.11.2016

  16 ноември 2016г.
   
  Излезе от печат монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход” с автор Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. - инфекционист в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София. 
   
  На 327 страници д-р Баймакова подробно обобщава, представя и анализира наличната научна информация за неясните фебрилни състояния. 
  Рецензенти на монографията са проф. д-р Камен Плочев (Специалист „Инфекциозни болести”), проф. д-р Ива Христова (Специалист „Микробиология и вирусология”), проф. д-р Ирена Костадинова (Специалист „Нуклеарна медицина”) и доц. д-р Милена Карчева (Специалист „Епидемиология на инфекциозните болести”). 
   
  Фебрилитетът е основна проява на острофазовия отговор, развиващ се в човешкия организъм в резултат на различни фактори на въздействие. Наличието на треска от дълбока древност е било асоциирано с прояви на инфекция. Детайлното изучаване на фебрилната реакция позволява обогатяването на познанията за механизма и причините довеждащи до фебрилитет. Клиничният признак повишена телесна температура е състоянието, за което пациентите най-често търсят медицинска помощ. Острите фебрилни състояния в голяма степен от случаите са самоограничащи се процеси и много често добрата диагностика успява да улови причината навреме и да се приложи специфичното лечение. Въпреки това, една немалка част от пациентите с фебрилитет боледуват дълго време. Множеството консултации и безцелни изследвания не могат да установят точната причина за тяхното състояние. 
   
  Именно тези медицински състояния в научната литература се наричат неясно фебрилно състояние (НФС). През изминалите 55 години от оформянето на дефиницията за НФС от Robert G. Petersdorf  и Paul B. Beeson през далечната 1961г., учението и познанията за това състояние постоянно се допълват, обогатяват и разширяват полето си на действие. 
   
  Предвид разнородните причини, презентиращи се като НФС голям кръг от специалисти и ресурси са ангажирани в изясняването на тази загадка при всеки конкретен случай и пациент. Списъкът на възможните причини за НФС наброява повече от 200 различни заболявания и постоянно се увеличава чрез прибавянето на нови такива. НФС е сериозно предизвикателство за всеки лекар, това е пъзел с много неизвестни и един дълъг криволичещ път, който трябва да извървят пациентът и неговият лекар заедно с взаимно доверие и надежда за разшифроване на казуса. Постигането на успех в това начинание е възможно и благодарение на подкрепата на силен екип от специалисти в различни сфери на медицината, които да подпомогнат сглобяването на отделните елементи в неясната картина. Нужно е търпение, постоянство и ясна мисъл плюс добри познания, за да се достигне до финалната цел – откриване на точната причина за неясния фебрилитет и поставяне на окончателната диагноза. Именно изброената компилация от фактори бяха водещите мотиви за написването на този научен труд. 
   
  Целта на монографичния труд е да бъде подпомогнато изучаването и разбирането на проблема „фебрилитет с неизвестен произход”, както и да се намери приложение на теорията в практиката на лекаря. В тази връзка освен всички теоретични постановки по темата са представени и първите за страната ретроспективно и проспективно проучвания на неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти. 
   
  Монографията е предназначена за широк кръг от специалисти: експерти по инфекциозни болести, вътрешни болести, ревматология, онкология, медицинска паразитология, нуклеарна медицина, педиатрия, микробиология, вирусология и други специалисти. 
   
  АС. Д-Р МАГДАЛЕНА БАЙМАКОВА, Д.М.
   
  Д-р Магдалена Баймакова завършва ОКС „Магистър” по специалността „Медицина” през 2008г. в Медицински университет – София. През декември 2013г. придобива специалност „Инфекциозни болести” и права на специалист от 01 януари 2014г. През февруари 2016г. д-р Баймакова защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” по научна специалност „Инфекциозни болести”. 
  До момента е печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и два пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 
  Към настоящият момент д-р Баймакова има публикувани над 45 пълнотекстови реални научни публикации в български и чужди научни списания (в над 30 от научните публикации е самостоятелен или първи автор). Изнесла е над 20 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина. 
   
  Д-р Баймакова е провела специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland. Там под ръководството на Prof. Thierry Calandra и Assoc.-Prof. Oriol Manuel се запознава с добрите клинични и лабораторни практики касаещи инфекции при онко-хематологични заболявания, инфекции при септична хирургия, медицина на пътуващите и ваксинации. 
  Участвала е в 8 (осем) международни курса за следдипломно обучение по различни теми на инфектологията, провеждани от ESCMID и OMI в Австрия, Гърция, Швейцария, Италия и Франция. 
  Д-р Баймакова е рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор („European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, IF: 2.093; „Hepatitis Monthly”, IF: 1.932;  „Annals of Saudi Medicine”, IF: 0.311). 
  Активен член е в следните организации: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID), European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR), Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ) и Български лекарски съюз (БЛС).