ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Новини

  ВМА обявява прием на парамедици

  15.02.2023

  Центърът за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА) обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност: „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

  Срок на обучение: от 03 април 2023 г. до 10 октомври 2023 г., в два учебни срока.

  Брой на обучаемите: 10 (десет) човека.

  Форма на обучение: дневна.

  Такса за обучение: 650 (шестстотин и петдесет) лева за учебен срок. Общо – 1300 (хиляда и триста) лева за периода на обучение, като сумата за обучение за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на същото по сметка IBAN: BG43BNBG96613100150601, Банка: БНБ ЦУ.

  При невнесена такса за обучение курсистът не се зачислява за обучение.

  Минимално входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

  Време за прием на документи за кандидатстване: от 01.03.2023 г. до 23.03.2023 г., включително.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване (предоставя се от ЦПО към ВМА);
  • Ксерокопие на диплом за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
  • Ксерокопие на лична карта;
  • Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) категория „В”;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията „Парамедик” за кандидата не е противопоказно;
  • Служебна бележка, издадена от психодиспансера по местоживеене на кандидата;
  • Актуална цветна снимка, паспортен формат, 3,5 см. на 4,5 см – 3 (три) броя;
  • Договор за обучение (предоставя се от ЦПО към ВМА);
  • Писмено съгласие за обработка на лични данни (предоставя се от ЦПО към ВМА).

  Заявлението се попълва в стая № 18 – 1-ви етаж на ВМА, като към него се прилагат горепосочените документи. Кандидатът за обучение представя личната си карта, свидетелството за управление на МПС и оригинал на диплом за средно образование за сверка.

  В случай, че набраните кандидати за обучение са повече от 10 (десет), класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен изпитен тест (за датата на явяване кандидатите ще бъдат уведомени предварително).

  Телефон за информация: 02/ 92 25 865, e-mail: sashogeorgiev@vma.bg – Сашо Георгиев; 02 92 25 106, e-mail:  yakova@vma.bg – Мариета Якова.